Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen cliënten die een behandeling of dienst afnemen bij Maaike Donders, Diëtist. Deze versie is opgesteld op 1 januari 2024.

1. Dieetbehandeling
De dieetbehandeling kan starten zodra de cliënt een verwijzing van een (huis)arts heeft of er, in geval van directe toegankelijkheid, een screening door Maaike Donders, Diëtist heeft plaatsgevonden.

2 Vrije toegankelijkheid
De diëtist is vrij toegankelijk (zonder verwijsbrief), echter om voor vergoeding van consulten in aanmerking te komen kan de zorgverzekeraar om een verwijzing van een arts vragen (zie de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar).

3. Legitimeren
De cliënt moet zich kunnen legitimeren bij de diëtist. Deze moeten kunnen vaststellen dat BSN en persoon bij elkaar horen. Om die reden dient de cliënt een legitimatiebewijs bij zich te hebben en te tonen bij de eerste afspraak.

4. Verhindering
Indien de cliënt niet op de afspraak kan verschijnen, dient de cliënt de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Dit kan persoonlijk, telefonisch of per mail. Wanneer de cliënt niet minimaal 24 uur van tevoren afzegt kan de diëtist het voorgenomen consult bij de cliënt in rekening brengen. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Wanneer de cliënt de afspraak afzegt en tevens aangeeft de behandeling te willen afsluiten, worden er voor het afsluiten administratieve kosten in rekening gebracht.

5. Tarieven
Diëtetiek is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 uren per kalenderjaar. In sommige gevallen zijn extra uren diëtetiek opgenomen in een aanvullende polis. Maaike Donders, Diëtist hanteert de tarieven voor diëtetiek zoals afgesproken is met de zorgverzekeraars. Indien een cliënt ten tijde van het consult bij de diëtist in de ketenzorg zit, waar dieetbehandeling in opgenomen is, declareert de diëtist rechtstreeks aan de zorggroep. Voor huisbezoeken kan een uittoeslag bestaan, ongeacht reisafstand en reistijd. Voor de meest actuele tarieven, kunt u kijken bij onze tarieven.

6. Gedeclareerde tijd
De gedeclareerde tijd bestaat uit de tijd die de cliënt met de diëtist heeft doorgebracht tijdens een individueel consult of huisbezoek (directe patiëntgebonden tijd). Het opstellen van rapportages t.b.v. verwijzers valt hier ook onder. De cliënt mag hierbij aanwezig zijn.
De behandeltijd die cliëntgerelateerd plaatsvindt buiten de aanwezigheid van de cliënt, onder de noemer individueel dieetvoorschrift valt ook onder gedeclareerde tijd. Deze tijd wordt o.a. besteed aan analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, eventueel berekenen van de voeding, het aanvragen van medische voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies (indirect patiëntgebonden tijd).

7. Beëindigen behandeling
De cliënt kan de overeenkomst altijd beëindigen, als de diëtist 24 uur voor een gemaakte afspraak hiervan op de hoogte is gesteld. Maaike Donders, Diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie voorziet.

8. Betaling en declaraties
In vervolg van wat er staat in artikel 6, probeert Maaike Donders, Diëtist de kosten te declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet kan bv omdat er geen contract is, dan wel bij de overschrijding van de 3 behandeluren, ontvangt de cliënt een rekening. Deze dient dan te worden betaald aan de diëtist. De betalingstermijn is 30 dagen.

9. Uitblijven van betaling
Als de betaling niet op tijd wordt gedaan, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de cliënt in verzuim blijft om aan de verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de cliënt.

10. Incasso
Indien de cliënt in het in artikel 9 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan de verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de cliënt.

11. Verschuldigdheid
Tenzij de cliënt duidelijk kan aantonen dat het anders is, geldt dat wat er in de administratieve gegevens van de diëtist staat bindend is.

12. Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is erop gericht om resultaten te behalen, zonder dat resultaat gegarandeerd is. De cliënt is zelfverantwoordelijk voor de uitvoering van het dieet. De diëtist is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of letsel als gevolg van het opvolgen van door de diëtist
verstrekte adviezen tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

13. Diensten
De diensten van Maaike Donders, Diëtist worden online via beeldbellen, door middel van een huisbezoek, telefonisch, app of mail geleverd.

14. Kwaliteitsregister Paramedici
Maaike Donders, Diëtist is geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici.

15. Klachten
Maaike Donders, Diëtist doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met Maaike Donders, Diëtist . Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website: www.klachtenloketparamedici.nl.

16. Wijziging
Deze algemene voorwaarden kunnen wijzigen. De nieuwste versie van de algemene voorwaarden staat altijd op de website. Er kunnen geen rechten worden ontleend uit andere versies.

17. Contactgegevens

Spreekuurlocatie:

Bergstraat 23
5581 BL Waalre

Correspondentieadres:

Maaike Donders
Looerheideweg 17
5571 TZ Bergeijk

06-22082875
www.maaikedondersdietist.nl
info@maaikedondersdietist.nl

Maaike Donders, Diëtist

Praktijkgegevens

Correspondentieadres:
Looerheideweg 17, 5571 TZ Bergeijk

Spreekuurlocatie:
Huisartsenpraktijk Lankhorst
Bergstraat 23, 5581 BL Waalre

 

Openingstijden

Maandag
14:00 – 20:30 uur

Dinsdag t/m Donderdag
09:00 – 17:00 uur

Diëtistenpraktijk Maaike Donders staat geregistreerd bij de KVK onder het nummer 90497643 en in het AGB-register onder de nummers 24001294 & 24005068.
Daarnaast is de praktijk aangesloten bij de NVD en terug te vinden in het Kwaliteitsregister Paramedici.